Eyes


Lavera Soft Eyeliner - Black

Lavera Soft Eyeliner - Black

$17.83

RRP $21.95

Lavera Soft Eyeliner - Brown

Lavera Soft Eyeliner - Brown

$17.83

RRP $21.95

Lavera Soft Eyeliner - Grey

Lavera Soft Eyeliner - Grey

$17.83

RRP $21.95

Lavera Soft Eyeliner - Blue 05

Lavera Soft Eyeliner - Blue 05

$17.83

RRP $21.95

Lavera Soft Eyeliner - Green 06

Lavera Soft Eyeliner - Green 06

$17.83

RRP $21.95

Lavera Liquid Eyeliner - Black

Lavera Liquid Eyeliner - Black

$30.34

RRP $37.35

Lavera Volume Mascara - Black

Lavera Volume Mascara - Black

$30.34

RRP $37.35

Lavera Volume Mascara - Brown

Lavera Volume Mascara - Brown

$30.34

RRP $37.35

Lavera Intense Volumizing Masacara - Black

Lavera Intense Volumizing Masacara - Black

$30.34

RRP $37.35

Lavera Front Row Curl Mascara - Black

Lavera Front Row Curl Mascara - Black

$30.34

RRP $37.35

Lavera Eyebrow Pencil - Brown 01

Lavera Eyebrow Pencil - Brown 01

$22.29

RRP $27.45Popular Items from this Category